"การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณ นั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"

          สวนพฤกษศาสตร์   คือแหล่งที่รวบรวม พันธุ์พืชต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัยเดิม มีห้องสมุด สถานที่ เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธิอื่นๆ

             พันธุ์พืชที่ทำการรวบรวมไว้นั้นจะ เป็นแหล่งข้อมูล และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งสามารถดำเนินการสวน พฤกษศาสตร์ในพื้นที่ของสถาบันฯ โดยมีองค์ประกอบดังกล่าว เป็นสวนพฤกษศาสตร์ สถาบันฯ ใช้ในวัตถุประสงค์ดังกล่าว อีกทั้งใช้ในการ ศึกษาและเป็นประโยชน์ต่อเนื่องในการเรียนการสอนวิชาต่างๆ

 

  
  

   

 

 

โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Last update : มิถุนายน 2553
27
ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ :: 0-5541-1096 ต่อ 1711 โทรสาร :: 0-5541-1296 ต่อ 1711
ติดต่อ สอบถาม เจ้าหน้าที่ อีเมลล์ champ_laplae@hotmail.com