กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 ladybird_red_1.gif  ปรัชญา

“ศึกษา  ทรัพยากรไทย  ภูมิปัญญาไทย  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน”

ladybird_red_1.gif  วิสัยทัศน์


                 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นหน่วยงานที่สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 ladybird_red_1.gif พันธกิจ

                สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินงานสนองพระราชดำริ   ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ        สยามบรมราชกุมารี มีพันธกิจดังต่อไปนี้

1. ทำการศึกษาสำรวจ พืชพรรณ และทรัพยากรชีวภาพในท้องถิ่น ในพื้นที่มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตหมอนไม้ การเก็บรวบรวมตัวอย่างพืช เช่นการเก็บ ตัวอย่างพืชอัดแห้ง

2. การปลูกพรรณไม้เพิ่มเติม    และบำรุงรักษาพันธุกรรมพืช มีการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการอนุรักษ์ การวิจัยและสำรวจพันธุ์พืช และการใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

3.  ดำเนินการสอน วิชาพืชพรรณเพื่อชีวิต  เป็นวิชาบังคับและวิชาเลือกในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  ตั้งแต่ภาคเรียนที่  1/2548 จนถึงปัจจุบัน

ตารางที่ 1 จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา พืชพรรณเพื่อชีวิตในแต่ละภาคเรียน

ภาคเรียนที่

1/2548

2/2548

1/2549

2/2549

รวม4 ภาคเรียน

จำนวน นศ.

180

118

527

340

1,165  คน

4.  ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวทางของโครงการฯ  5 องค์ประกอบ

5. บริการวิชาการ แก่นักศึกษา เยาวชนและบุคคลทั่วไปใน ตลอดจนการศึกษาการใช้ประโยชน์จากพรรณไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น

6. ำเนินการศึกษาวิจัยจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย และฐานข้อมูลเกี่ยวกับพืชผัก สมุนไพร ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  

7. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  เสนอต่อ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

8. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการและผลงานทางวิชาการตามนโยบายของโครงการฯ  ทุกๆ 2 ปี

 ladybird_red_1.gif วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ

2. พื่อส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป มีความเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย โดยเฉพาะให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

3. เพื่อนำผลงานที่ได้ปฏิบัติทูลเกล้าถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

4. เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ร่วมสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี

กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่คาดว่าจะดำเนินการในอนาคต

                1. การเปิดสอนวิชา สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนให้แก่นักศึกษา สายครู และเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาที่สนใจในงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ขณะนี้กำลังอยู่ในระยะการจัดทำหลักสูตร

 

 

[ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ] [  กิจกรรมของโครงการ ] [ องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ]
[
ข้อมูลพรรณไม้ ] [ บุคลากรดำเนินงาน ] [ ผลการดำเนินงาน ] [  ภาพกิจกรรม ]
 [ หน้าแรก]

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ :: 0-5541-1096  โทรสาร :: 0-5541-1296
ข้อมูลจาก : โครงการสวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์