คณะกรรมการทำงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

1.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประธานกรรมการ

2.

รองอธิการบดีฝายวิชาการ รองประธานกรรมการ

3.

ดร.ปิยะรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ  

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รองประธานกรรมการ

4.

ผู้ช่วยอธิการบดีคนที่ 1 กรรมการ

5.

คณบดีคณะครุศาสตร์ กรรมการ

6.

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ

7.

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ

8.

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ

9.

คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กรรมการ

10.

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรรมการ

11.

อาจารย์ปกรณื  เข็มมงคล กรรมการ

12.

อาจารย์สมคิด ทุ่นใจ กรรมการ

13.

อาจารย์ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม กรรมการ

14.

อาจารย์บานเย็น  ภัทรเกียรเจริญ กรรมการ

15.

อาจารย์สุพิชญา  โคทวี กรรมการ

16.

อาจารย์ปิยะนุช  เส็งชา กรรมการ

17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เลอพงศ์ ชูเทพ กรรมการและผู้ประสานงานฯ

18.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  แสงสว่าง กรรมการและผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ

19.

อาจารย์มนัส ดาเกลี้ยง กรรมการและผู้ช่วยผู้ประสานงานฯ

20.

อาจารย์วารุณี วงศ์ชมภู กรรมการและเลขานุการ

21

นายศุภวัฒ  ใสแจ่ม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

 [ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ] [  กิจกรรมของโครงการ ] [ องค์ประกอบของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ]
[
ข้อมูลพรรณไม้ ] [ บุคลากรดำเนินงาน ] [ ผลการดำเนินงาน ] [  ภาพกิจกรรม ]
 [ หน้าแรก]

 

 

 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000  โทรศัพท์ :: 0-5541-1096  โทรสาร :: 0-5541-1296
ข้อมูลจาก : โครงการสวนพฤษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์