มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

คณะครุศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์ฯ   คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ     และคณะเกษตรศาสตร์  

แนวการสอนวิชา   ๔๐๐๐๑๑๐  พืชพรรณเพื่อชีวิต (Plant for Life)                             (-)

 


รายชื่อผู้สอน

. ผศ. เลอพงศ์  ชูเทพ     E-mail  : ltep@mail.riu.ac.th  ห้องทำงาน อาคารสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน(สพร)  - โทร. 01-9735957

                . . มนัส ดาเกลี้ยง  ห้องทำงาน อาคารเกษตรครุสัมนาคาร คณะเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตหมอนไม้ ห้อง111   โทร. 09-9072105  

                . . ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม  ห้องทำงาน อาคารคณะมนุษยศาสตร์ ห้อง 1418   โทร. 09-6407638 

                . . สุพิชญา โคทวี    E-mail  :  talaysai_9@hotmail.com ห้องทำงานอาคารคณะครุศาสตร์ ห้อง 611    โทร. 01-5303679

                . . วารุณี วงศ์ชมภู   E-mail  :  j_waru@hotmail.com ห้องทำงาน อาคาร 9 คณะวิทยาศาสตร์ฯ

ห้อง 935   โทร. 01-9628085 

 

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต  ความหลากหลายของพืชพรรณ  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ

             ปฏิบัติการ  เที่ยวไปในป่าใหญ่  เขาสูงและทุ่งกว้าง  หนึ่งต้นหลายชีวิต  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  หนึ่งต้นที่แปรเปลี่ยน  กับกาลเวลา  ลุยโคลน  เดินหาด  ข้ามน้ำทะเลกว้าง  ทรวดทรง  ผิวพรรณแห่งพืชพรรณ  รูปลักษณ์ที่หลากหลาย  กลุ่มและหมวดหมู่ของพืช  เสน่ห์ของกลิ่น  ความโอชะแห่งรส  ชาวนา ชาวไร่  ชาวสวน  สาวโรงงานผลผลิตจากไร่นาสวน 

 

จุดประสงค์ของการเรียนรู้

                เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของพืชพรรณและเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์  เพื่อประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์

เนื้อหาการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

หมายเหตุ ชื่อผู้สอน

 , ๑๐ มิ..๔๘

บทที่ ๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

ใบงานที่พช๑

ผศ.เลอพงศ์ ชูเทพ 

    

๑๕, ๑๗ มิ..๔๘

บทที่ ๖ เสน่ห์ของกลิ่น

บทที่ ๗ ความโอชะแห่งรส

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่๖-

.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

๒๒, ๒๔ มิ..๔๘

บทที่ ๙ ทรวดทรง  สีสัน  ผิวพรรณแห่งพืชพรรณ

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๙

.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม

๒๙ มิ..

๑ ก..๔๘

บทที่ ๑๐ รูปลักษณ์ที่หลายหลาก

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๑๐

ใบงานที่พช๑๐

.สุพิชญา โคทวี

, ๘ ก..๔๘

บทที่ ๑๒ ชาวนา  ชาวไร่  ชาวสวน

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๑๒

.มนัส ดาเกลี้ยง

๑๓, ๑๕ ก..๔๘

บทที่ ๑๓ สาวโรงงานกับผลิตนา  ไร่  สวน

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๑๓

.มนัส ดาเกลี้ยง

๒๐, ๒๒ ก..๔๘

บทที่ ๒ เที่ยวไปในป่าใหญ่  เขาสูง  ทุ่งกว้าง

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการ ๑-

ใบงานที่พช๒

ผศ.เลอพงศ์ ชูเทพ 

๒๗, ๒๙ก...๔๘

บทที่ ๓ หนึ่งต้นหลายชีวิต

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๓

.วารุณี วงศ์ชมภู 

   

,     ..๔๘

บทที่ ๔ หนึ่งต้นที่แปรเปลี่ยนกับกาลเวลา

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๔

.วารุณี วงศ์ชมภู 

๑๐

-๑๑ สค.    ๔๘

สอบกลางภาคเรียน        

 

 

 

 

 

สัปดาห์

เนื้อหาการเรียนรู้

กิจกรรมการเรียนรู้

สื่อการเรียนรู้

หมายเหตุ

๑๑

๑๗,๑๙ ส..๔๘

บทที่ ๑๑ กลุ่มและหมวดหมู่ของพืช

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๑๑

.วารุณี วงศ์ชมภู 

 

 

    ๑๒

๒๔.๒๖ สค. ๔๘

บทที่ ๕ ควาพเราะแห่งเสียง

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๕

.สุพิชญา โคทวี

๑๓-๑๔

๓๑ ส..

,,

..๔๘

บทที่ ๘ ลุยโคลน  เดินหาด  อาบน้ำทะเลกว้าง

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

บทปฏิบัติการที่ ๘

ใบงานที่พช๘

.สุพิชญา โคทวี

๑๕-๑๖

๒๑,๒๓,๒๘,๓๐

..๔๘

  นักศึกษานำเสนอผลงาน

อภิปราย,บรรยาย

ปฏิบัติ

เอกสาร,ตัวอย่าง

อุปกรณ์โสตทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้อง

คณะอาจารย์

๑๗

-๑๔

..๔๘

สอบปลายภาคเรียน

๒๑ ต.. ๔๘  ส่งผลการเรียนสำรับผู้สำเร็จการศึกษา

๒๘ ต.. ๔๘  ส่งผลการเรียนสำรับผู้ยังไม่สำเร็จการศึกษา

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน  บรรยาย  อภิปราย  สาธิต  ปฏิบัติการ  ศึกษาดูงาน

สื่อการเรียนการสอน  เอกสาร  สไลด์  วีดิทัศน์  ตัวอย่างของจริง

การวัดผลประเมินผล

                                A = ระดับคะแนน  ๙๐-๑๐๐,  B+ = ระดับคะแนน  ๘๐-๘๙, B = ระดับคะแนน  ๗๐-๗๙

                                C+ = ระดับคะแนน ๖๐-๖๙,    C = ระดับคะแนน ๕๐-๕๙,   D = ระดับคะแนน  ๔๐-๕๙

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล    

๑.       วัดผลด้านทักษะและคุณลักษณะ    ๗๐ %

๒.     วัดผลด้านความรู้                                             ๓๐ %

)  สอบกลางภาค           ๑๕%

)  สอบปลายภาค          ๑๕%

 

 

 

ตำราหลัก

.เอกสารประกอบการสอนที่ผู้สอนได้จัดทำขึ้น

หนังสืออ่านประกอบ

. ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง. ๒๕๔๐. เอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

. Chris O'Brien, 2005. School of Botany, University of Melbourne Herbarium. http://www.botany.unimelb.edu.au/botanyunimelb/home.html (20/01/48)

. Reddy, G.B. 2005.   The Department of Natural Resources and Environmental Design at North Carolina A&T, NC A&T State University. http://www.aghort.uq.edu.au/ contact.html (23/01/48)

. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ. 2546. แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ 5 ปีที่สาม(ตุลาคม 2545-กันยายน 2549)

. พเยาว์  เหมือนวงศ์ญาติ.2546. การใช้ประโยชน์และพิษภัยของพืช. เอกสารประกอบการประชุม วิชาการทรัพยากรไทย : ธรรมชาติแห่งชีวิต วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2546  สำนักพระราชวัง พระราชวังดุสิต (หน้า 127-141)

. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย. 2544. ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ 19 : พืชที่ให้น้ำมันหอม. สหมิตรพริ้นติ้ง, นนทบุรี. หน้า 17-45

. เต็ม  สมิตินันท์ และคณะ. 2520. พันธุ์ไม้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. พิมพ์ครั้งที่ 1. ... นิวธรรมตา

การพิมพ์, กรุงเทพฯ. 73 หน้า

. พิศิษฐ์  วรอุไร, ดร. 2546. การเรียนรู้ 1. บริษัท เวิร์ค สแควร์, กรุงเทพฯ. 77 หน้า

. ราชบัณฑิตยสถาน. 2538. อนุกรมวิธานพืช อักษร  . พิมพ์ครั้งที่ 1. บริษัท เพื่อนพิมพ์ จำกัด, กรุงเทพฯ.

                495 หน้า

๑๐. อุทิศ  กุฎอินทร์, ดร. 2537. นิเวศวิทยาป่าไม้. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ. 168 หน้า

๑๑. อุทิศ  กุฎอินทร์, ดร. 2542. นิเวศวิทยาเพื่อพื้นฐานการป่าไม้. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ.

566 หน้า

๑๒. เทียมใจ  คมกฤส. 2546. กายวิภาคของพฤกษ์. พิมพ์ครั้งที่ 5. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

                กรุงเทพฯ. หน้า 102-110

๑๓. ปรีชา  สุวรรณพินิจ  และนงลักษณ์  สุวรรณพินิจ. 2546. ชีววิทยา 2. พิมพ์ครั้งที่ 3. สำนักพิมพ์แห่ง

                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ. หน้า 773 

๑๔. วีรยุทธ์  เลาหะจินดา. 2533. ชีววิทยา. พิมพ์ครั้งที่ 2. ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. หน้า 210

 

 

 

๑๕. สมบุญ  เตชะภิญญาวัฒน์. 2537. พฤกษศาสตร์. สหมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ

๑๖. ภาควิชาสัตววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2530. ชีววิทยา. โรงพิมพ์ศูนย์ส่งเสริม

                และการฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ, กรุงเทพฯ

๑๗. กรรณิการ์  พรมเสาร์. 2542. แกะรอยสำรับไทย. สำนักพิมพ์วรรณรักษ์, เชียงใหม่. หน้า 26-29

๑๘. ชมรมสมุนไพร. 2542. โภชนะบำบัดตำรับจีน. บริษัท เจเนอรัลบุ๊คส์เซนเตอร์ จำกัด, กรุงเทพฯ. หน้า 6-9

๑๙. สิริพันธุ์  จุลกรัชคะ. 2547. โภชศาสตร์เบื้องต้น. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

                กรุงเทพฯ. หน้า 22

๒๐. สุณี  ธนาเลิศกุล  และคณะ. 2543. รู้คุณรู้โทษโภชนาการ. บริษัท รีดเดอร์สไดเจสท์ (ประเทศไทย) จำกัด,

กรุงเทพฯ. 432  หน้า

๒๑. สุทัศน์  ยกส้าน. 2547. เครื่องเทศกับชีวิต.  หนังสือชุดวิทยาการแห่งอารยะ     โภชนา-โรคา   น่าฉงน.

                สำนักพิมพ์สารคดี, กรุงเทพฯ. หน้า 71-75

๒๒. พิศิษฐ์  วรอุไร, ดร. 2547. รายงานสรุปคำบรรยายของ ดร. พิศิษฐ์  วรอุไร. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

                พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ, กรุงเทพฯ

๒๓. สำนักงาน กปร. 2540. แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว. พิมพ์ครั้งที่ 5. บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด, กรุงเทพฯ. 299 หน้า

๒๔. ราชบัณฑิตยสถาน. 2546. พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.. 2542. นานมีบุคส์พับลิเคชั้นส์,

                กรุงเทพฯ. 1,488 หน้า

๒๕. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.). 2544. ทรัพยากรพืชในภูมิภาคเอเชีย

            ตะวันออกเฉียงใต้ 10 ธัญพืช. สหมิตรพริ้นติ้ง, กรุงเทพฯ. 257 หน้า

๒๖. รวี  เสรฐภักดี. 2523. การสร้างสวนผลไม้. ภาควิชาพืชสวน  คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,

                กรุงเทพฯ. 118 หน้า

๒๗. วิฑูรย์  เลี่ยนจำรูญ. 2530. การเกษตรแบบผสมผสาน. สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม. กรุงเทพฯ.

134 หน้า

๒๘. กลุ่มเกษตรสัญจร. 2530. ลิ้นจี่-ลำไย. สหมิตรออฟเซท, กรุงเทพฯ. 71 หน้า

๒๙. สุทัศน์  ยกส้าน. 2547. หนังสือชุดวิทยาการแห่งอารยะ โภชนา-โรคาน่าฉงน. สำนักพิมพ์สารคดี.

กรุงเทพฯ. หน้า 32-38

๓๐. ก่องกานดา  ชยามฤต  และลีนา  ผู้พัฒนาพงศ์. 2545. สมุนไพรไทย ตอนที่ 7. สวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ 

                กรมป่าไม้. 258 หน้า