เกี่ยวกับหน่วยงาน
  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ
  โครงสร้างหน่วยงาน
  บุคลากร
  ภารกิจหลัก
  งานนิติกร
  ติดต่อหน่วยงาน
   ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์  
 05|09|2559

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่ง
แบบประเมินและการพิจารณาความดีความชอบ
ประจำปีงบประมาณ 2559 (ครั้งที่ 2)
 
 24|06|2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง รับโอนข้าราชการ
ให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 19|02|2559 โครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
 
   
   
นายวิรัตน์  สุกสา
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล
  สายตรง  ผอ. กบบ. 
  สาระน่ารู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
  การลาและขั้นตอนการลา
  การขอทำบัตรประจำตัวบุคลากร
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบประเมินบุคลากร
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  แผนงาน งบประมาณ
  งานประกันคุณภาพ
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
  สายสนับสนุน  ครั้งที ๑/๒๕๕๘
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย
  ตำแหน่งอาจารย์  ครั้งที ๒/๒๕๕๘
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและภาควิชาเฉพาะตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
  สายสนับสนุน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที 1
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้
ความสามารถทั่วไปและทางสาขาวิชาเอก
พนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งอาจารย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที ๒
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุน   ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที ๑  
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ครั้งที ๒  
 

   
   
   
   
   
   

  จำนวนบุคลากร
ประเภท
ชาย
หญิง
รวม
 ข้าราชการ
41
34
75
 ข้าราชการพลเรือน
7
6
13
 ลูกจ้างประจำ
11
3
14
 อาจารย์
163
228
391
 พนักงาน
190
254
444
 รวม
412
525
937
  ข้อมูลสารสนเทศบุคลากร
    สถิติบุคลากรสายวิชาการ
    สถิติบุคลากรสายสนับสนุน
    สถิตบุคลากรที่ขอรับทุนและลาศึกษาต่อ
    ข้อมูลบุคลากร
    ค้นหาข้อมูลบุคลากร
  ข้อมูลผู้ลาศึกษาต่อและขอรับทุน
  เอกสารประกอบการประชุม
    ประกาศการให้ทุนอุดหนุนบุคลากร
    รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรทุน
    รายงานการประชุม กบท.
  ข่าวกองบริหารงานบุคคล
   ฉบับที่ 14/2556  09 กันยายน 2556
   ฉบับที่ 13/2556  30 พฤษภาคม 2556
   ฉบับที่ 12/2556  14 พฤษภาคม 2556
   ฉบับที่ 11/2556  08 พฤษภาคม 2556
   ฉบับที่ 10/2556  20 มีนาคม 2556  
 
ย้อนหลัง
   
 
   การลาศึกษาต่อและการขอทุน
  ระเบียบ / ประกาศ
  ขั้นตอนการลาศึกษาต่อและการขอทุน
  แบบฟอร์มการขอรับทุน
   การทำสัญญาทุน
  แนวปฏิบัติในการทำสัญญา
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายใน)
  การเขียนสัญญาทุน (บุคลากรภายนอก)
  การเขียนสัญญาอนุญาตให้ไปศึกษาเพิ่มเติม
  ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการ
เบิกค่าดำรงชีพหลังเกษียณอายุสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  พ.ศ.๒๕๕๘
 
  -   ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง  การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป  ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและตำแหน่งประเภทพผู้บริหาร  
  -   คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ ๐๒๖๕/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งรักษาการรองอธิการบดี และแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี  
  -   คำสั่งมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ ๑๐๗๐/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาคณบดี และผู้ช่วยคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
  -   คำสั่งมหาวิทยาลับราชภัฏอุตรดิตถ์  ที่ ๑๐๖๙/๒๕๕๖  เรื่อง  แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองคณบดี  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
   
  สาระน่ารู้
เพิ่มเติม 
  -  อัตราเงินสมทบกองทุนเงินประกันสังคม ๒๕๕๗
  -  แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนสถานพยาบาล ๒๕๕๗
  ขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
    อย่างเคร่งครัด
   
   
   
  กิจกรรมกองบริหารงานบุคคล
     
     รวมลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย       รวมลิงค์ภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
  คณะ/ศูนย์/สำนัก
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัยนานาชาติ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะ/ศูนย์/สำนัก
สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ
สโมสรพนักงาน
สภาคณาจารย์
วิทยาเขต
วิทยาเขตแพร่
วิทยาเขตน่าน
สำนักงานอธิการบดี
กองกลาง
กองนโยบายและแผน 
กองบริการการศึกษา
กองบริหารงานบุคคล
กองพัฒนานักศึกษา
กองศิลปวัฒนธรรม
 
 
เข้าชมทั้งหมด   Web Design Factory   ครั้ง
Design by :: Pattranit  Bureerak / E-mail :: amikido@hotmail.com , person_uru@hotmail.com  / Tel. :: 055-416601-20 ต่อ 1645
Copyright 2013  Personnel URU  กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
www.fackbook.com/person_uru