ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
   
ข้อมูลบุคลากรแยกประเภท 
 
   
ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
   
ข้อมูล  เดือนกันยายน  2559
 
   
ที่
หน่วยงาน
ข้าราชการ
ลูกจ้าง
ประจำ
พนักงานมหาวิทยาลัย
อาจารย์
พนักงาน
ราชการ
พนักงาน
รวมทั้งหมด
วิชาการ
สนับสนุน
วิชาการ
สนับสนุน
อาจารย์
RC
จ้างพิเศษ
ประจำ
หลักสตรู
ต่างชาติ
ชั่วคราว
ชั่วคราว
(14)
ชั่วคราว
(10)
ชั่วคราว
(00)
ชั่วคราว
(-)
จ้างพิเศษ
1.
คณะครุศาสตร์
12
-
-
33
11
-
-
27
-
-
-
2
-
-
-
-
85
2.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
1
1
66
12
1
-
6
-
-
-
2
-
-
-
-
104
3.
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
19
-
1
64
14
-
-
2
-
1
1
2
-
-
2
-
106
4.
คณะวิทยาการจัดการ
14
-
-
46
11
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
74
5.
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
5
1
-
46
12
-
-
1
-
-
-
5
-
-
-
-
70
6.
คณะเกษตรศาสตร์
8
-
1
6
9
-
-
-
-
2
1
5
1
-
-
-
33
7.
บัณฑิตวิทยาลัย
-
-
-
-
5
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
6
8.
โรงเรียนสาธิต
-
-
-
59
41
-
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
107
9.
วิทยาเขตแพร่
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
3
-
-
1
-
10
10.
วิทยาเขตน่าน
1
-
-
10
10
1
-
5
-
1
-
4
2
-
1
-
35
11.
สำนักงานอธิการบดี
-
6
11
-
88
-
-
-
-
-
18
45
-
-
11
-
179
12.
กองกลาง
-
1
10
-
42
-
-
-
-
-
7
41
-
-
10
-
111
 
- งานสารบรรณ
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
1
-
-
-
2
-
6
 
- งานการเงินและบัญชี
-
-
2
-
2
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
8
 
- งานพัสดุ
-
1
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
 
- งานประชาสัมพันธ์
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
 
- งานเลขานุการ
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
1
-
-
-
1
-
6
 
- งานโสตทัศนูปกรณ์
-
-
-
-
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
 
- งานยานพาหนะ
-
-
2
-
4
-
-
-
-
-
-
3
-
-
1
-
10
 
- งานรักษาความปลอดภัย
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
18
-
-
4
-
28
 
- งานอาคารสถานที่
-
-
6
-
11
-
-
-
-
-
-
20
-
-
2
-
39
13.
กองบริหารงานบุคคล
-
1
-
-
4
-
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
12
14.
กองพัฒนานักศึกษา
-
1
-
-
16
-
-
-
-
-
1
4
-
-
1
-
23
15.
กองนโยบายและแผน
-
1
-
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13
16.
กองบริการการศึกษา
-
1
1
-
13
-
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
17
17.
กองศิลปวัฒนธรรม
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
2
18.
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
19.
สำนักวิทยบริการฯ
-
1
-
-
29
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
31
20.
สถาบันวิจัยและพัฒนา
-
2
-
-
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7
21.
สำนักงานมาตรฐานคุณภาพ ฯ
-
-
-
-
6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
22.
ศูนย์คอมพิวเตอร์
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
23.
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-
-
-
-
7
-
-
-
-
-
1
1
-
-
2
-
11
24.
วิทยาลัยนานาชาติ
1
-
-
9
7
2
-
2
2
-
-
3
-
-
-
-
26
25.
วิทยาเขตทุ่งกะโล่
-
-
-
-
8
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
28
26.
โครงการจัดหารายได้
-
1
-
-
4
-
-
-
-
-
-
8
-
2
2
-
15
 
เรือนรับรอง
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
 
โครงการสวนพฤษศาสตร์
-
-
-
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
-
4
 
โรงแรมเรือนต้นสัก
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
-
-
-
-
4
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
-
1
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
3
 
โครงการหอพักสวัสดิการ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
2
-
5
รวม
75
13
14
339
288
3
0
43
2
4
22
110
3
2
19
0
937
รวมทั้งหมด
88
627
52
134