แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
       
 
 
       
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
       
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
     
     
       
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   แบบประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการสำหรับพนักงานราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 
   
   
   
   
   
 
   
 
แบบประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น