ข้อมูลบุคลากรที่รับทุนของมหาวิทยาลัย
   
ข้อมูล ณ  เดือนกันยายน  2559
   
จำนวนผู้ได้รับทุนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  (ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ)
 
   
ประเภททุน
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ขอรับทุน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 ทุนศึกษาต่อ  (อยู่ระหว่างศึกษาต่อ)
6
15
57
78
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
1
3
4
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
0
0
0
0
     -  ลูกจ้างประจำ
0
0
0
0
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
1
4
51
56
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
5
10
1
16
     -  บุคลากรภายนอก
0
0
2
2
 ทุนเสนอผลงานทางวิชาการ
-
-
-
79
 ทุนทำวิทยานิพนธ์
-
-
-
74
 ทุนตีพิมพ์เผยแพร่
-
-
-
20
 ทุนอื่นๆ
-
-
-
16
 
   
สรุปจำนวนผู้ขอรับทุนศึกษาต่อ,  ผู้ลาศึกษาต่อเต็มเวลา,  ผู้รับทุนรายงานตัวกลับ  และสำเร็จการศึกษา
 
   
ประเภท
ระดับการศึกษา
จำนวนผู้ขอรับทุน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
 ผู้รับทุนศึกษาต่อ  (ภาคพิเศษ)
6
15
16
37
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
-
-
1
2
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
-
-
-
-
     -  ลูกจ้างประจำ
-
-
-
-
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
1
4
14
19
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
5
10
1
16
     -  บุคลากรภายนอก
-
-
-
-
 ผู้รับทุนศึกษาต่อ  (ภาคปกติ)
-
-
41
41
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
0
-
2
2
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
-
-
-
-
     -  ลูกจ้างประจำ
-
-
-
-
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
-
-
37
37
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
-
-
-
-
     -  บุคลากรภายนอก
-
-
2
2
 ผู้รับทุนศึกษาต่อ  (รายงานตัวกลับปฏิบัติราชการ)
-
-
30
30
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
-
-
7
7
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
-
-
-
-
     -  ลูกจ้างประจำ
-
-
-
-
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
-
-
21
21
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
-
-
-
-
     -  บุคลากรภายนอก
-
-
2
2
 ผู้รับทุนศึกษาต่อสำเร็จการศึกษา
13
84
95
192
     -  ข้าราชการ  (สายวิชาการ)
-
4
27
31
     -  ข้าราชการ  (สายสนับสนุน)
-
5
2
7
     -  ลูกจ้างประจำ
1
-
-
1
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ)
-
46
56
102
     -  พนักงานมหาวิทยาลัย  (สายสนับสนุน)
12
22
1
35
     -  บุคลากรภายนอก
-
7
9
16