เกี่ยวกับสโมสร
 
เว็บไซต์สโมสรพนักงาน เป็นศูนย์กลางข้อมูลกิจกรรมของพนักงานทุกคนในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความสนใจ  ในด้านเดียวกัน เรื่องเดียวกัน รวมกลุ่มกันเรียนรู้และพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตามที่ตนสนใจได้อย่างอิสระ
 
เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน  เป็นการสนับสนุนโดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ  เช่นชมรมถ่ายภาพ  ฟุตบอล  เป็นต้น