ดูก่อนพิมพ์   ดูก่อนพิมพ์

2548
ชื่องานวิจัย งบประมาณ ผู้วิจัย หน่วยงานผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุน
การประเมินหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์
26,666.00
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ และคณะ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การแยกและคัดเกลือแลคติคทอสิคแบคทีเรียจากผลิตภัณฑ์ข้าวหมัก เพื่อใช้เป็นหัวเชื้อในการผลิตข้าวแคบ
70,765.00
อาจารย์ปิยะมาศ คำทิพย์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การใช้เปลือกมันสำปะหลังเพื่อเป็นวัสดุเพาะเห็ด
50,000.00
อาจารย์วิภา ประพินอักษร
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยน้ำหว้าผง
85,182.00
อาจารย์ดรุณี มูลโรจน์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สื่อที่มีผลต่อการประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
80,000.00
อาจารย์กมลสร ลิ้มสมมุติ
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประเมินหลักสูตรคณะครุศาสตร์
26,666.00
ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ ปานจัล และคณะ
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาของครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน
30,000.00
ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คุณลักษณะและความต้องการใช้นักจิตวิทยาองค์การ
50,000.00
อาจารย์รัตนาภรณ์ ศรีรัตนบัลล์
ครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
* การประเมินหลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
26,666.00
อาจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล และคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
* การประเมินหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
26,666.00
ผศ.อรพินธุ์ พูนนารถ
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กระบวนการและรูปแบบในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
31,000.00
อาจารย์สุพัตรา ธิมาคำ
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15,000.00
อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง
มนุษย์ศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
* การประเมินหลักสูตรคณะวิทยาการจัดการ
26,666.00
อาจารย์ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สภาพและแนวทางในการแก้ปัญหาการสื่อสารการตลาดเพื่อพัฒนาและสร้างศักยภาพธุรการหนึ่งผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุตรดิตถ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
25,000.00
อาจารย์อุษณีย์ มากประยูร
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประเมินหลักสูตรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26,666.00
อาจารย์ระเบียบ นี้วยะวงศ์ และคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมและความเหมาะสมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดจิ๋วสำหรับการประยุกต์ใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ
100,000.00
ผศ.ดร.อชิตพล ศศิธรานุวัฒน์
วิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาทดลองและบำบัดน้ำเสียในแหล่งน้ำเสียในแหล่งน้ำของ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ โดยใช้น้ำสกัดชีวภาพ
60,000.00
น.ส.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
วิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความหลากหลายของพันธุ์นกในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยจังหวัดแพร่
30,000.00
อาจารย์สุรกานต์ พยัคฆบุตร
วิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และการสำรวจความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2546-2547
81,500.00
ผศ.ดร.อำนาจ สุวรรณสันติสุขและคณะ
สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรสายผู้สอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20,000.00
ผศ.ดร.อำนาจ สุวรรณสันติสุข และคณะ
สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Summary for ปีงบประมาณ: 2548 (20 Detail Records)
Sum  
888,443.00
     
 
2549
ชื่องานวิจัย งบประมาณ ผู้วิจัย หน่วยงานผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุน
การพัฒนาน้ำปลาร้าปรุงรสบรรจุภาชนะปิดสนิด
40,000.00
อาจารย์นันทา เป็งเนตร์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
39,800.00
อาจารย์ดรุณี มูลโรจน์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คุณลักษณะของนักบัญชีที่ธุรกิจต้องการในเขตจังหวัดุตรดิตถ์
36,000.00
อาจารย์ปรินทร์ดา แสงสว่าง
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาสมภาคบนแกมมา-กึ่งกรุป อี- อินเวอร์ซีพ
47,750.00
อาจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านนำริด จังหวัดอุตรดิตถ์
30,000.00
อาจารย์อังกาบ ศักดี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาดินแดงบึงทุ่งกะโล่เพื่อใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาประเภทสโตนแวร์ โดยการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน
74,000.00
อาจารย์ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม
มนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสังเคราะห์อัลคิลเอสเทอร์จากน้ำมันที่เหลือจากการทอดอาหารโดยไลเปสจากยางมะละกอ
76,000.00
อาจารย์พรทิพพา พิญญาพงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐานทางการเกษตรและการศึกษารูปแบบการทำนาอย่างมีส่วนร่วมของชาวนา ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
200,000.00
อาจารย์วิรัตน์ จำนงรัตนพันธ์และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2547-2548
28,000.00
อาจารย์ระเบียบ นิ้วยะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาและการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2547-2548
82,500.00
ผศ.ดร.อำนาจ สุวรรณสันติสุข
สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Summary for ปีงบประมาณ: 2549 (10 Detail Records)
Sum  
654,050.00
     
 
2550
ชื่องานวิจัย งบประมาณ ผู้วิจัย หน่วยงานผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุน
การใช้วัสดุเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
53,900.00
อ.วิภา ประพินอักษร
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักชนิดแบบผงจากเศษวัสดุเหลือใช้ของสับปะรดพันธุ์ห้วยมุ่น
85,775.00
อาจารย์นันทา เป็งเนตร์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาแกงฮังเลสำเร็จรูปบรรจุในบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวทนความร้อน
95,720.00
อ.วรรณกนก ทาสุวรรณ์
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาน้ำปลาร้าปรุงรสบรรจุภาชนะปิดสนิท
40,000.00
อาจารย์นันทา เป็งเนตร
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาระบบการจัดการทางวิชาการด้านการเรียนการสอน เพื่อบริการนักศึกษาและอาจารย์ ผ่านระบบเครือข่ายภายในโดยใช้คอมพิวเตอร์มือถือ กรณีศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเกมส์และมัลติมีเดียคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28,000.00
อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลของปัจจัยการผลิตต่อคุณภาพแผ่นแป้งข้าวแคบอำเภอลับแล
83,800.00
อ.ปิยวรรณ ค้ากำยาน
เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสร้างวงจรเลียนแบบตัวต้านทานแบบลอยชนิดบวก/ลบที่ควบคุมได้ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ CCII ที่ควบคุมด้วยกระแส
46,440.00
อาจารย์ภมร ศิลาพันธ์
เทคโนโลนีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองบ้านน้ำริด จังหวัดอุตรดิตถ์
30,000.00
อาจารย์อังกาบ ศักดี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลของกระบวนการผลิตที่มีต่ออายุการเก็บรักษาก๋วยเตี๋ยว
39,800.00
อาจารย์ดรุณี มูลโรจน์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประเพณีอัฐมีบูชาพิธีกรรมเพื่อการสืบทอด : กรณีศึกษาตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
10,000.00
อาจารย์มุทิกาณจน์ จิวาลักษณ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาแบบเรียนภาษาอังกฤษที่ใช้ประกอบการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (1500107 และ 1500103)
22,050.00
อาจารย์นิรมล สุวรรณกาศ
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การวิเคราะห์การขับซอล้านนา วัฒนธรรมน่าน
61,260.00
อ.อำนาจ บุญอนนท์
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวทางธรรมชาติตำบลแม่พูล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
20,000.00
อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความคาดหวังและความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
46,590.00
อาจารย์จิรพรรณ ทองมาก
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปัญหาและแนวทางการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
16,950.00
ผศ.สมพิศ สุขแสน และคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระบวนการแบบมีส่วนร่วม รายวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
18,510.00
อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว
มนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
75,800.00
อ.รวมพร มาลา
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวในเขตอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
30,000.00
ผศ.อิราวัฒน์ ชมระกา
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจที่เอื้อต่อตลาดวิสาหกิจชุมชนอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
44,100.00
อ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ และคณะ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา หลักการบัญชีขั้นต้น (3521106A)
14,300.00
อาจารย์ศศิพร สุดใจ อาจารย์อริศรา ดวงตาน้อย อาจารย์สุพรรษา จิตต์มั่น
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟชั่นและสิ่งบันเทิงของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
16,100.00
อาจารย์สินีนาถ วิกรมประสิทธิ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาระบบการจัดการบทเรียน E-Learning บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แบบเชิงเส้น
26,500.00
อ.ชุมพล แพร่น่าน
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การวิเคราะห์สาขาเศรษฐกิจหลักและปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดอุตรดิตถ์
32,400.00
อ.อลงกรณ์ สุขจีรเดช
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษารูปแบบการสร้างกระบวนการการเรียนรู้ทักษะด้านจิตสำนึกการบริการ ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วม
17,100.00
อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รูปแบบการประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14,000.00
อาจารย์อมรรัตน์ ศรีวิโรจน์
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ รหัสวิชา 1500109A ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
14,200.00
อาจารย์สำเริง ถึงคุณ
วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการปัญหาทรัพยากรดินหลังปัญหาอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
16,000.00
อาจารย์ชาติทนง โพธิ์ดง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาเครื่องมือผลิตไบโอดีเซลสำหรับชุมชนกรณีศึกษาชุมชนนา นกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
122,736.00
อ.ฉลวย เสาวคนธ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาและศึกษาผลกระทบปฏิบัติการลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชั่นโดยใช้โปรแกรม The Geometer?s Sketchpad เป็นเครื่องมือของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45,000.00
อาจารย์ระเบียบ นิ้วยะวงศ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นห้องน้ำเพื่อใช้เป็นดัชนีบ่งชี้คุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังเกิดอุทกภัย
25,000.00
อาจารย์ธนิศรา อินทโสตถิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรหลังอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
20,000.00
อาจารย์ชูสิน ธีรสวัสดิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลความเข้มข้นและระยะเวลาการให้โคนซิซินต่อการเจริญและจำนวนโคร์โมโซมของกล้วยไม้เอื้องเงิน
67,530.00
ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรระดับคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยการจัดการความรู้
88,500.00
อ.โสภา เทพวรชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เว็บไซต์คลังสมององค์ประกอบการท่องเที่ยวและระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
30,000.00
อาจารย์ราตรี คำโมง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
องค์ความรู้การใช้ประโยชน์ความหลากหลายพืชผักพื้นบ้านในการประกอบอาหารตามภูมิปัญญาชาวบ้าน พื้นที่ลุ่มน้ำชายเขา ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
23,000.00
ผศ.รัชนี เพ็ชร์ช้าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความต้องการและความคาดหวังต่อการพัฒนาบุคลากรขององค์กรท้องถิ่นอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย
60,000.00
ผศ.ดร.อำนาจ สุวรรสันติสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนานา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2549
150,000.00
อาจารย์พีระศักดิ์ พอจิต และคณะ
สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
Summary for ปีงบประมาณ: 2550 (37 Detail Records)
Sum  
1,631,061.00
     
 
2551
ชื่องานวิจัย งบประมาณ ผู้วิจัย หน่วยงานผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุน
การพัฒนาการในการแก้ปัญหา โดยใช้คำถามสร้างสรรค์ในเด็ก 4-6 ปี สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
70,000.00
อาจารย์มารศรี ญาณะชัย
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากไม้ไผ่ ตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
120,000.00
อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานระบบการควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย
35,000.00
อาจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมสาลี่มะพร้าวชาววังของกลุ่มแม่บ้านวังคร้อ จังหวัดอุตรดิตถ์
40,000.00
อาจารย์อุสุมา พันไพศาล และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชุดลดพลังงานในเครื่องเชื่อมไฟฟ้ากระแสสลับ
65,000.00
อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ และคณะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษารายได้ รายจ่าย และความพยายามในการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดอุตรดิตถ์
47,000.00
ผศ.ศศิพร สุดใจ และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการฝึกงานของคณะวิทยาการการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
26,000.00
อาจารย์ปรินทร์ดา แสงสว่าง และคณะ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านธุรกิจบริการ โดยใช้การจัดการความรู้ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
40,000.00
อาจารย์ธิดารัตน์ เหมือนเดชา
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสร้างและพัฒนาโปแกรมจัดระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการติดตามและเฝ้าระวัง ผู้ป่วยโรคโบทูลิสซึม
55,000.00
อาจารย์กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ทฤษฎีการลู่เข้าอย่างเข้มโดยวิธีการไฮบริดสำหรับการส่งแบบไม่ขยายเชิงเส้นกำกับ สองฟังก์ชันในปริภูมิฮิลเบิร์ต
45,000.00
ดร.อิสระ อินจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกซื้อผ้าทอมือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
50,000.00
อาจารย์ ยุทธพิชัย มิ่งขวัญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมภาคบางอย่างบนกึ่งกรุปอีเวนท์ชวลลี-เร็กกิวลาร์
55,000.00
ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อิทธิพลของเชื้อเพลิงที่มีต่อโครงสร้างเฟส โครงสร้างทางจุลภาคของเซรามิกแบเรียมเซอร์ โคเนตไททาเนตที่เตรียมโดยวิธีการเผาไหม้
75,000.00
อาจารย์นลินี พึ่งจิตต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2549-2550
50,000.00
ผศ.อำนาจ สุวรรณสันติสุข และคณะ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้มีศักยภาพในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
197,000.00
อาจารย์อิสระ ทับสีสด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาจริยธรรมของนักเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่านเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข
378,000.00
อ.สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวเศรฐกิจพอเพียง โดยองค์การท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกร ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
270,000.00
ผศ.ดร.อุดม คำขาด
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณาการของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและองค์กรท้องถิ่นภาคเหนือ
476,520.00
ผศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการพัฒนาคณะคณิตศาสตร์ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่านให้มีคุณภาพตามมาตรฐานครูคณิตศาสตร์โดยใช้การจัดการความรู้
620,500.00
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน
520,000.00
ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลวรเดช
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบขององค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในเขตเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
258,600.00
รศ.นิตยา สุวรรณศรี
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการวางแผนชีวิตและอาชีพ
540,000.00
รศ.พิสมัย หาญสมบัติ
คณะครุศาสตร์
วช.
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ชุมชนบ้านห้วยเจริญ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
132,696.00
อ.วารุณี วงศ์ชมภู
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วช.
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของกล้วยไม้ภูพญาพ่อที่เอื้อต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
87,335.00
อ.ศิริหทัย แสนบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
วช.
การสร้างตัวแบบระบบประกันในการดำเนินชีวิตที่สัมพันธ์และสมดุลกับการจัดสรรทรัพยากรโดยเน้นการมีส่วนร่วมของแรงงานนอกระบบฯ
184,807.00
อ.สุโรจน์ ศุภศิริภัญโญ
คณะวิทยาการจัดการ
วช.
รูปแบบการจัดการเครือข่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์
272,458.00
ผศ.อิราวัฒน์ ชมระกา
คณะวิทยาการจัดการ
วช.
การท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์หมู่บ้านน้ำรี อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยความร่วมมือขององค์กรท้องถิ่นและชุมชน
174,420.00
ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วช.
การสังเคราะห์แมทิลเอสเทอร์จากน้ำมันที่เลหือจากการทอดอาหารโดยไลเปสจากยางมะละกอ เพื่อผลิตเชื้อเพลิงไบโอดีเซล
203,148.00
ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วช.
การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพญาพ่ออุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
143,647.00
ผศ.รัชนี เพช็ร์ช้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วช.
รูปแบบการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์
136,800.00
ผศ.รัชนี เพช็ร์ช้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วช.
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และกระบวนการคิดขั้นสูงของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1-3
635,450.00
อ.อิสระ ทับสีสด
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วช.
Summary for ปีงบประมาณ: 2551 (31 Detail Records)
Sum  
6,004,381.00
     
 
2552
ชื่องานวิจัย งบประมาณ ผู้วิจัย หน่วยงานผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุน
การใช้วัสดุอินทรีย์ในท้องถิ่นเพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเป็นวัสดุคลุมดินในระบบการผลิตผักบุ้งจีน
60,000.00
อาจารย์พจนีย์ แสงมณี
คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้า 2 สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24,000.00
อาจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การเตรียมวัสดุผสมระหว่างอนุภาคนาโนของซิลิกอนคาร์ไบด์และอีพ็อกซีเรซิน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
80,000.00
อาจารย์สุปรียา คำฟู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การบริหารความเสี่ยงทางอุบัติเหตุในการก่อสร้างอาคารเพื่อควบคุมโอกาศการเกิดอุบัติเหตุ
49,000.00
อาจารย์ศิวัฒม์ กมลคุณานนท์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้สัมฤทธิ์ผบ โดยการใช้อัลกอริทึม (Algorithms) สำหรับนักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรมชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24,000.00
อาจารย์กาญนา ดาวเด่น
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสีข้าวกล้องจากภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อลดการแตกหักของเมล็ดข้าว
42,000.00
อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยการปรับพฤติกรรมการเรียนรู้ ของนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24,000.00
อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสร้างโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบการจัดซื้อ
21,000.00
อาจารภัทร์อร แสงฤดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสร้างวงจรคูณสัญญาณ วงจรหารสัญญาณและวงจรกำลังสองที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิและสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดกระแสโดยใช้ CDTA
69,000.00
อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสร้างวงจรรากที่สองที่เป็นอิสระจากอุณหภูมิและสามารถควบคุมได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ในโหมดกระแสโดยใช้ CFA ที่ควบคุมด้วยกระแส
47,000.00
อาจารย์วรพล มะโนสร้อย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การสร้างหลักสูตรบุคลิกภาพความเป็นผู้ประกอบการ และความเชื่อในประสิทธิภาพแห่งตนของนักศึกษาชั้นปี 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50,000.00
ดร.กันต์ อินทวงศ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับบุคคลพิการในเขตพื้นที่ ต.จริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
33,000.00
อาจารย์อังกาบ ศักดี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความร้อนเฉื่อยของวัสดุก่อด้วยปูนซีเมนต์ผสมเม็ดโฟม กรณีศึกษา อิฐมอญและบล็อกคอนกรีต
60,000.00
อาจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนารูปแบบของคลินิกการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชาวไทยวิชาเอกภาษาอังกฤษ
45,000.00
ผศ.ดร.ยงยุทธ์ อินทจักร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดคำภาษาไทยของนักศึกษาจีนที่เรียนภาษาไทยตามโครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทยจาก Yunnan Nationalitites University
14,500.00
อาจารย์ปาริชาต กัณฑาทรัพย์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาศักยภาพคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
22,980.00
อาจารย์ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
30,000.00
ผศ.สมพิศ สุขแสน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิเคราะห์การใช้ภาษาในมหาเวชสันดรชาดก ฉบับท้องถิ่น อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
24,000.00
อาจารย์สุริยา คำกุนะ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศึกษาลีลาบทแหล่นอกในการเทศน์มหาชาติ กรณีศึกษา จังหวัดอุตรดิตถ์
42,000.00
รศ.กิ่งแก้ว เพ็ชรราช ,อาจารย์อรวรรณ ศรีฟ้า ,อาจารย์ปิยนุช เส็งชา,อาจารย์สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สภาพและแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่ตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาตามทัศนของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20,000.00
อาจารย์วรรณา คำแสน,อาจารย์สาหร่าย ไสยวงศ์,อาจารย์ไพจิตต์ สายจันทร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การประเมิน และสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งงานตามคุณลักษณะทางอาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
45,000.00
อาจารย์อลงกรณ์ สุขจีรเดช
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาแบบฝึกทักษะวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ สำหรับนักศึกษาโปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
24,000.00
อาจารย์วริศรา ดวงตาน้อย,อาจารย์สุพรรษา จิตต์น้อย
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม รายวิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เบื้องต้น สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์
20,000.00
ดร.รดี ธนารักษ์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กระบวนการขนานสำหรับปัญหาสภาพคงที่ทั่วไปและปัญหาจุดตรึงสำหรับการส่งแบบวงศ์จำกัดของหดเทียมโดยแท้
30,000.00
ดร.อิสระ อินจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาการปรับแก้สถิติทดสอบไคสเควร์กรณีความถี่ที่คาดหวังมีขนาดเล็กเกินร้อยละ 20
35,000.00
ผศ.ดร.อำนาจ สุวรรณสันติสุข
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของอาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์
27,400.00
อาจารย์ดิเรก บัวหลวง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
แกมมา-กรุ๊ป คอนกรูเอ็ร์นบนแกมมา-กึ่งกรุป
50,000.00
ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สภาพ ปัญหา และความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์
10,000.00
อาจารย์พิทยา ยาโม้
วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2550-2551
25,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การใช้หอยเชอรี่เป็นแหล่งทดแทนโปรตีนจากปลาป่นในอาหารเลี้ยงปลาดุกอุย
35,000.00
อาจารย์อิสระ ทับสีสด
สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ศักยภาพการทำวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
30,000.00
อาจารย์เสถียรภัคณ์ มุขดี,อาจารย์อิสระ ทับสีสด
สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การใช้พลังงานไฮโดรเจนจากน้ำด้วยขบวนการ ?อิเล็กโทรลิซิส? กับเครื่องยนต์ทางการเกษตร
470,000.00
ดร.ภูมิพัฒน์ พัทดิพันธ์ปรีดา
คณะเกษตรศาสตร์
วช.
การพัฒนาโรงเรือนและห้องอบข้าวแคบแบบประหยัดโดยใช้พลังงานความร้อนจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์
400,000.00
อาจารย์ปิยวรรณ ปาลาศ
คณะเกษตรศาสตร์
วช.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยความร่วมมือของสถานศึกษาและชุมชน ที่ประสบอุทกภัยและองค์กรท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์
465,000.00
ผศ.สุบิน แก้วยัง
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการคุณภาพงานวิจัยของเครือข่ายสถานศึกษาเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ
500,000.00
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์
1,600,000.00
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์
คณะครุศาสตร์
วช.
การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชน บริเวณชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุตรดิตถ์
300,000.00
อาจารย์มณฑล ศรีสุข
คณะมนุษยศาสตร์
วช.
การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน บริเวณพื้นที่วนเกษตร ต.แม่พูล อ.ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
165,000.00
อาจารย์สุภาภรณ์ พงศ์ธรพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วช.
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยจังหวัดอุตรดิตถ์
200,000.00
อาจารย์ราตรี คำโมง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
การศึกษาวิธีการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปลา
130,000.00
ดร. พรทิพพา พิญญาพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
รูปแบบการใช้ที่ดินและความเสื่อมโทรมของที่ดินที่สัมพันธ์กันและการปรับปรุงดินการเกษตรที่เสื่อมโทรมของพื้นที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอุตรดิตถ์
500,000.00
อาจารย์จันทร์เพ็ญ ชุมแสง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
นวัตกรรมการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
2,000,000.00
ผศ.ดร.อำนาจ สุวรรณสันติสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วช.
รูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง บ้านต้นม่วง ตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
270,000.00
อาจารย์วันชัย แก้วนาคแนว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วช.
Summary for ปีงบประมาณ: 2552 (43 Detail Records)
Sum  
8,112,880.00
     
 
2553
ชื่องานวิจัย งบประมาณ ผู้วิจัย หน่วยงานผู้วิจัย ชื่อแหล่งทุน
การพัฒนาชุดฝึกอบรมภาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษ เรื่อง Effective English Teachers โดยใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองสำหรับนักศึกษาครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์
0.00
รศ.ดร.นิตยา สุวรรณศรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ดัชนีค่าความยากง่ายขั้นต่ำและค่าอำนาจจำแนกที่เหมาะสมของแบบทดสอบอิงเกณฑ์สำหรับการวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ในชั้นเรียน
31,500.00
รศ.ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี
คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางไกลช่วยควบคุมงานก่อสร้าง : กรณีศึกษา งานก่อสร้างอาคารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภักอุตรดิตถ์ (ส่วนโครงสร้างงานคอนกรีตเสริมเหล็ก)
0.00
อาจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาการเตรียมและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมระหว่างอนุภาคขนาดนาโนของซิลิกอนคาร์ไบด์และผงโลหะอะลูมิเนียม
0.00
ดร.สุปรียา คำฟู
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาการวิบัติของอาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
30,000.00
อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์องค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
50,000.00
อาจารย์อมรรัตน์ บุญสว่าง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เครื่องวัดความแก่ - อ่อนของทุเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่อง
107,000.00
อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
20,000.00
อาจารย์ธีปกรณ์ งามดี
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
99,500.00
อาจารย์สมบัติ เวชกามา
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาหน่วยจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
0.00
อาจารย์วรรณี ทองระย้า
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การศึกษาลักษณะและยุคสมัยลวดลายประดับธรรมมาสน์วัดพระแท่นฯ เอกลักษณ์แห่งอุตรดิตถ์
40,900.00
อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพภายในของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
19,400.00
อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ ยิ้มประยัติ
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพจากการใช้สารเคมีในการเกษตร กรณีศึกษาตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
34,400.00
อาจารย์พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การกู้คืนกุญแจแบบหลายเอเจนต์ความมั่นคงสูงและยืดหยุ่น
54,480.00
อาจารย์กนกวรรณ กันยะมี
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การใช้ประโยชน์น้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรเพื่อการปลูกพืช
50,000.00
อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ พงษ์ธรพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2549-2550
0.00
อาจารย์ยุทธชัย มิ่งขวัญ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คุณธรรมและจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
34,400.00
อาจารย์ศศิธร สุขจิตต์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของวัยรุ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์
55,000.00
ผศ.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ผลของการออกกำลังกายจากการเดินเร็วเพื่อสุขภาพต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
28,600.00
อาจารย์ธนกรณ์ ธนวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
พฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังการเพื่อสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15,400.00
อาจารย์กิตต์ คุณกิตติ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมภาคบนกึ่งกรุป อีเวนท์ชวลลีคอนเวนท์ชัน
45,000.00
อาจารย์ไชยา แซ่ยับ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งน้ำภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
56,400.00
อาจารย์มีนา กรมมี
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การพัฒนาชุดทดสอบความกระด้างของน้ำอย่างง่าย
56,400.00
อาจารย์ไกรสร สังข์มูล
ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การติดตามผลบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา และการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2551-2552
70,000.00
อาจารย์อิสระ ทับสีสด
สถาบันวิจัยฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ความหลากหลายของไส้เดือนดินในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
113,950.00
อาจารย์พัฒนา สมนิยาม
คณะเกษตรศาสตร์
วช.
รูปแบบการพัฒนาครูในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่จบสาขาคณิตศาสตร์
298,920.00
ผศ.ดร.จรีรัตน์ สุวรรณ์
คณะครุศาสตร์
วช.
รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อการสืบทอดและพัฒนาภูมิปัญญาการสร้างเสริมสุขภาวะของเครือข่ายสถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น เขตพื้นที่ภาคเหนือ
1,477,110.00
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา
คณะคุรุศาสตร์
วช.
แนวทางการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (กรณีศึกษา อุทยานแห่งชาติในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 พิษณุโลก)
475,940.00
อาจารย์มณฑณ ศรีสุข
คณะมนุษยศาสตร์
วช.
การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
251,220.00
อาจารย์วัชราภรณ์ อารีรัตนศักดิ์
คณะวิทยาการจัดการ
วช.
รูปแบบการบริหารจัดการวิทยุชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
99,640.00
ดร.รดี ธนารักษ์
คณะวิทยาการจัดการ
วช.
การบำบัดน้ำเสียจากฟาร์มสุกร ด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร
174,370.00
อาจารย์สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
การพัฒนาเกณฑ์ความเสี่ยงต่อฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนของชุมชนชนบท
1,295,850.00
รศ.ดร.วินัย วีระวัฒนานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุมชน สู่ความยั่งยืนในจังหวัดอุตรดิตถ์
214,650.00
อาจารย์ระเบียบ นิ้วยะวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์
268,180.00
อาจารย์จงรัก ดวงทอง
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
รูปแบบการพัฒนา และการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนในจังหวัดอุตรดิตถ์
630,170.00
ผศ.ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
วช.
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2553
300,000.00
สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วช.
Summary for ปีงบประมาณ: 2553 (36 Detail Records)
Sum  
6,498,380.00
     
 
 
Grand Total (177 Detail Records)
Sum  
23,789,195.00
     
 

 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์