การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

    สมัครเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏฯ
สระว่ายน้ำฯได้แบ่งสมาชิกออกเป็น 5 ประเภทดังนี้
สมาชิกประเภทที่1 ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯและนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมาชิกประเภทที่2 ได้แก่ บุคลากรที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สมาชิกประเภทที่3 ได้แก่ เยาชนทั่วไป อายุไม่ 18 ปีขึ้นไป
สมาชิกประเภทที่4 ได้แก่ เยาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
สมาชิกประเภทที่5 ได้แก่ สมาชิกกิตติมศักดิ์
       การสมัครเข้าเป็นสมาชิก

สมาชิกประเภทที่1 ไม่ต้องเสียค่าบริการลงสระว่ายน้ำ
สมาชิกประเภทที่2 ค่าสมัครเป็นสมาชิก 100 บาท/ปีและไม่ต้องเสียค่าบริการลงสระว่ายน้ำ
สมาชิกประเภทที่3 ค่าสมัครเป็นสมาชิก 300 บาท/ปีและค่าบริการลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 10 บาท/ครั้ง
สมาชิกประเภทที่4 ค่าสมัครเป็นสมาชิก 400 บาท/ปีและค่าบริการลงสระว่ายน้ำ ครั้งละ 20 บาท/ครั้ง
สมาชิกประเภทที่5 ไม่ต้องเสียค่าสมาชิกรายปี และค่าบริการสระว่ายน้ำ

มีบริการชุดว่ายน้ำ
สำหรับเช่า

ราคาชุดละ 10 บาท
ประกอบด้วย ชุด,หมวก,แว่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่ต้อง
การเรียนว่ายน้ำ สมัครได้ที่เคาร์เตอร์สระว่ายน้ำโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

 

 

Copyright ©  2005 Uttaradit Rajabhat University . All rights reserved.
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร