การสมัครเข้าเป็นสมาชิก  

   หลักฐานในการสมัครเป็นสมาชิก
สมาชิกประเภทที่ 1 ถือเป็นสมาชิกสระว่ายน้ำโดยไม่ต้องสมัคร
สมาชิกประเภทที่ 2 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ใบรับรองแพทย์ สำเนาบัตร
ประจำตัวข้าราชการ ลูกจ้าง สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประชาชน
สมาชิกประเภทที่ 3รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะ
เบียนบ้าน

สมาชิกประเภทที่ 4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป ใบรับรองแพทย์ สำเนาทะ
เบียนบ้าน

สมาชิกประเภทท ี่5 ไม่ต้องสมัคร 

หมายเหตุ   นักเรียนหากไม่มีใบรับรองเเพทย์ให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อรับรองการ
  ไม่มีโรคประจำตัวได้
   
 กรณี ไม่ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก

- อาจารย์ ข้าราชการ พลเรือน ลูกจ้างและครอบครัวที่ปฏิบัติงานใน มรอ.

  ค่าบริการครั้งละ 10 บาท/ครั้ง
- เยาวชน อายุเกิน 18 ปี ขึ้นไป ค่าบริการครั้งละ 20 บาท/ครั้ง
- ประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ค่าบริการครั้งละ 30 บาท/ครั้ง

มีบริการชุดว่ายน้ำ
สำหรับเช่า

ราคาชุดละ 10 บาท
ประกอบด้วย ชุด,หมวก,แว่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่ต้อง
การเรียนว่ายน้ำ สมัครได้ที่เคาร์เตอร์สระว่ายน้ำโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

 

 

Copyright ©  2005 Uttaradit Rajabhat University . All rights reserved.
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร