ประโยชน์ของการว่ายน้ำ  

1. ข่วยพัฒนาและเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกาย การว่ายน้ำเป็นการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกายให้สอดคล้องกัน เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า ฉะนั้น การว่ายน้ำจะช่วยในการพัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพให้เจริญเกติบโต แข็งแรง และชะลอความเสื่อมของร่างกายได้อย่างดี

2. ช่วยพัฒนาทางด้านสติปัญญา การว่ายน้ำเป็นกีฬาที่ต้องอาศัย ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะหลายๆอย่างประกอบกัน จึงทำให้ผู้เล่นกีฬาว่ายน้ำมีสติปัญญา มีความคิดในการวินิจวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น

3. ช่วยพัฒนาด้านอารมณ์ กีฬาทุกประเภทส่วนใหญ่จะช่วยทำให้เราผ่อนคลายความเครียดทางอารมณ์ และทำให้สนุกสนาน เพลิดเพลิน ในขณะที่เล่นกีฬานั้นๆอยู่ การว่ายน้ำทำให้ผู้เล่นมีสมาธิกับการเคลื่อนไหวไปในน้ำ ทำให้สบายใจลืมความกังวลต่างๆ ไปได้ชั่วขณะ และถ้าเล่นเป็นระยะเวลานานจนร่างกายมีสมรรถภาพดีแล้ว ก็จะทำให้อารมณ์พลอยมั่นคงไปด้วย

4. ช่วยพัฒนาทางสังคม กีฬาทุกประเภทจะค้องมีการกระทำร่วมกับคน
อื่น ได้รู้จักการปรับตัวให้เจ้ากับคนอื่น ได้รู้จักเพื่อนในหมู่สังคมที่กว้าง
ขึ้น และยังช่วยลดปัญหาสังคมลงได้ เพราะเยาวชนเอาเวลามาเล่นกีฬา
จึงไม่มีเวลาไปหมกมุ่นกับอบายมุข

มีบริการชุดว่ายน้ำ
สำหรับเช่า

ราคาชุดละ 10 บาท
ประกอบด้วย ชุด,หมวก,แว่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่ต้อง
การเรียนว่ายน้ำ สมัครได้ที่เคาร์เตอร์สระว่ายน้ำโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

 

 

Copyright ©  2005 Uttaradit Rajabhat University . All rights reserved.
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร