ข้อปฏิบัติในการใช้สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏฯ
และเรือนรสสุคนธ์ 

1. ผู้เป็นสมาชิกต้องแสดงบัตรก่อนการจ่ายเงินค่าบริการสระว่ายน้ำทุกครั้ง
2. ถอดถุงเท้า รองเท้า และล้างเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำฯทุกครั้ง
3. แต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำที่สะอาด ถูกต้องแบบสากลนิยม
4. อาบน้ำ สระผมให้สะอาดทุกครั้ง ก่อนและหลังลงสระว่ายน้ำฯ
5. หากเกิดเจ็บป่วยหรือเป็นไข้ไม่สบาย ควรงดลงสระว่ายน้ำโดยเด็ดขาด
6. รักษามารยาทอัดดี มีวัฒนธรรม ไม่ก่อความรำคาญแก่ผู้อื่น
7. รับผิดขอบทรัพย์สินมีค่าที่นำติดมาด้วยตนเอง
8. ควรเก็บเสื้อผ้า รองเท้า และสิ่งของที่จำเป็นให้เรียบร้อย
9. ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก หรือปัสสาวะลงในสระว่ายน้ำ
10. ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มไปรับประทานในบริเวณสระว่ายน้ำ
11. หากเป็นโรคผิวหนัง แผล ฝี หนอง ห้ามลงสระว่ายน้ำเด็ดขาด
12 ห้ามผู้ปกครอง หรือบุคคลทั่วไปที่มิได้ใช้บริการนั่งริมสระว่ายน้ำ
13. เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองให้ขึ้นจากสระว่ายน้ำทันที
14.ระมัดระวังในการใช้วัสดุอุปกรณ์ของสระว่ายน้ำ
15. ต้องหมั่นตรวจสุขภาพอยู่เสมอ
16. ห้ามวิ่งเล่นบนสระว่ายน้ำ ห้ามกระโดดลงสระว่ายน้ำ
17. หากเกิดเหตุสุดวิสัย ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทางมหาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
18. เชื่อฟังคำแนะนำ ตักเตือนของเจ้ำหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระ
เบียบ และความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน้ำ

มีบริการชุดว่ายน้ำ
สำหรับเช่า

ราคาชุดละ 10 บาท
ประกอบด้วย ชุด,หมวก,แว่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษาที่ต้อง
การเรียนว่ายน้ำ สมัครได้ที่เคาร์เตอร์สระว่ายน้ำโครงการว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ

 

 

Copyright ©  2005 Uttaradit Rajabhat University . All rights reserved.
สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
Address | 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ Tel. 0-5541-1096 Fax. 0-5541-1296
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย : กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร